Právne informácie

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom webových stránok je spoločnosť KREA SK s.r.o., so sídlom Štúrova 71/A, IČO 36 553 433, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13970/N.

Upozornenie

Vstupom na tieto webové stránky, ich prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania webových stránok prevádzkovateľa a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. Prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke kedykoľvek upraviť alebo zmeniť. Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím tieto webové stránky.

Používanie stránok

Prevádzkovateľ webových stránok umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z týchto webových stránok iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva.

Publikovanie informácií a materiálov na týchto webových stránkach neznamená, že sa týmto poskytujú práva na ich používanie v zmysle predpisov na ochranu autorského alebo iného práva duševného vlastníctva. Bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa webových stránok nie je povolené z nich kopírovať, zverejňovať, napodobovať alebo rozširovať texty, logá, grafické prvky, zvuk ani obraz, a to ani ako celok, ani ich časti. Neoprávnené používanie informácií a materiálov z týchto webových stránok v akejkoľvek forme bude porušením právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva, s uplatnením si nárokov na dosiahnutie odškodnenia.

Akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok použitia informácií a materiálov, publikovaných na týchto webových stránkach je potrebné konzultovať s ich prevádzkovateľom.

Právna zodpovednosť

Informácie publikované na týchto webových stránkach sú poskytované za účelom informovať širokú verejnosť, najmä o ponuke produktov prevádzkovateľa webových stránok, ako aj ďalších aktivitách a službách. Tieto informácie a materiály majú len informatívny charakter a prevádzkovateľ webových stránok nezodpovedá za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií.

Príspevky používateľov

Žiadne materiály, informácie ani ďalšie formy komunikácie používateľov, ktoré budú uverejnené na týchto webových stránkach, sa nebudú považovať za dôverné ani podliehať ochrane obchodného tajomstva. Prevádzkovateľ webových stránok nepreberá ohľadom týchto materiálov, informácií a komunikácie zodpovednosť za ich použitie.

Zakazuje sa uverejňovať alebo prenášať na webové stránky akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne materiály alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom.

Prepojenie s webovými stránkami inych spoločností

Prevádzkovateľ webových stránok umožňuje vytvárať prepojenia na webové stránky iných prevádzkovateľov, ale iba v súlade s nasledujúcimi pravidlami a v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Záujemcovia o prepojenie s touto webovou stránkou sú povinní dodržiavať nasledovné pravidlá:

Akákoľvek webová stránka, ktorá je prepojená s webovými stránkami prevádzkovateľa:

- nesmie uvádzať ani naznačovať, že prevádzkovateľ webových stránok schvaľuje činnosti vykonávané príslušným subjektom alebo jeho produkty,
- nesmie zverejňovať alebo rozširovať nepravdivé informácie o produktoch, aktivitách a službách prevádzkovateľ webových stránok,
- nesmie používať logo prevádzkovateľ webových stránok skupiny bez predchádzajúceho súhlasu,
- nesmie ponúkať obsah, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo hanobiaci ľudí na základe rasy, pohlavia, náboženstva, sexuálnej orientácie alebo veku.

Používanie cookies

"Cookies" sú malé textové súbory, ktoré naše webové stránky (servery) posielajú Vášmu internetovému prehliadaču (napr. Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Edge, Internet Explorer), a ktoré Váš internetový prehliadač ukladá vo Vašom zariadení (napr. počítači, telefóne alebo tablete).

Tieto súbory umožňujú nám a tretím osobám Vás identifikovať a pri každej Vašej ďalšej návšteve Vám ponúknuť informácie a marketingový obsah určený priamo pre Vás, čím Vám spríjemníme Váš pobyt na našich webových stránkach. Na základe "cookies" Vás nevieme presne identifikovať, ak nie ste prihlásený k Vášmu používateľskému účtu niektorej z našich online služieb, vieme len určiť Vaše správanie na našich webových stránkach a napríklad Vaše spotrebiteľské preferencie.

Súbory "cookies" sú malé a vo Vašom zariadení zaberajú minimálny priestor. Správu súborov "cookies" si môžete nastaviť v každom internetovom prehliadači.

V závislosti od druhu "cookies" a nastaveniach Vášho internetového  prehliadača môžu byť trvalé  alebo dočasné (po dobu, po ktorú máte internetový prehliadač spustený, alebo po dobu určenú v jeho nastaveniach). Trvalé "cookies" pomáhajú pri identifikovaní Vášho zariadenia pri návšteve našich webových stránok a umožňujú nám zabrániť opakovanému zobrazovaniu toho istého obsahu. Dočasné "cookies" sa automaticky zmažú pri zatvorení internetového prehliadača a umožňujú uloženie niektorých informácií, ktoré Vám spríjemnia Váš pobyt na našich webových stránkach (napr. nebudete musieť opakovane zadávať niektoré údaje do formulárov). Súbory "cookies" môžete vždy vymazať bez ohľadu na to, či sú trvalé alebo dočasné.

Súbory cookies prvých strán

PoskytovateľSúbory cookiesŽivotnosť
crm.skCraftSessionIdDočasné cookies*

Súbory cookies tretích strán

PoskytovateľSúbory cookiesŽivotnosť
facebook.com_fbp3 mesiace
google.com_ga2 roky
google.com_gat1 hodina
google.com_gid1 deň

*Dočasné cookies budú automaticky zmazané po zatvorení Vášho webového prehliadača